Klachtenregeling Mammy Daycare

Klachtenregeling Mammy Daycare is in het leven geroepen om zoveel mogelijk aan je wensen tegemoet te komen. Toch kan het gebeuren dat er iets niet helemaal naar wens verloopt.

Als je vindt dat wij tekort schieten óf ons niet aan onze afspraken houden, dan horen wij dat graag. Van jouw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne- en externe klachtenprocedure, die na elkaar maar ook los van elkaar kunnen worden gevolgd (u kunt ook de interne klachtenprocedure overslaan, de voorwaarde hiervoor staan verderop omschreven).

Klachtenregeling Mammy daycare kent uitgebreide procedures regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene Voorwaarde Kinderopvang en de Wet Klachtrecht. Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn. Te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is als je het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de pedagogische medewerkster.

Werkt dat niet naar wens? Er is nog méér mogelijk

Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met de houder en tevens ook de klachtencoördinator. De klachtencoördinator noteert de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze is geregistreerd. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als jouw klacht nog niet is opgelost dan krijg je na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan.

Je krijgt 20 werkdagen na het indienen van jouw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als uw klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie.

Je kunt jouw klacht ook schriftelijk (liefst per email) indienen bij de klachtencoördinator. U kunt een digitale versie van het klachtenformulier per mail opvragen. In dat geval krijg je na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw klacht. Je krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.

De contact gegevens van de klachtencoördinator zijn;

KDV Mammy Daycare
t.a.v. H. Tiliouine
Lodewijk van Deysselstraat 99
1064 HM Amsterdam
telefoon: 020-7520812
info@mammydaycare.nl

Als wij er samen niet uitkomen..

Wanneer er geen oplossing voor jouw klacht wordt gevonden, kunt u de klacht rechtstreeks indienen bij een externe, onafhankelijke Geschillencommissie:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

Bij het klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

  • De Kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht;

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie.

Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel ouders en oudercommissie als de kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie publiceert de uitspraken op haar website.

Klik hier voor het klachtenformulier

Wil je vanwege een andere reden contact met ons? Klik dan hier.
Wil je je kindje aanmelden? Dat kan via deze pagina.